OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


 • Níže uvedeny obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi Masážním salónem Adelaid – zastoupený Adélou Dlouhou a Vámi jako objednateli dárkového poukazu, případně příjemcem dárkového poukazu, pokud se jedná o odlišné osoby.

 • I. Všeobecná ustanovení

 • Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je fyzická osoba Adéla Dlouhá (provozující masážní salón Adelaid), s místem podnikání Horní 1479/88, 700 30 Ostrava, IČ 04957385 zapsána u Živnostenského úřadu v Ostravě a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi fyzickou osobou Adélou Dlouhou a objednatelem služby, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije.

 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (z. Č. 89/2012 Sb., v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (z. Č. 634/1992 Sb., v platném znění). Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (z. Č. 89/2012 Sb., v platném znění).

 • II. Vymezení základních pojmů

 • „Spotřebitelská smlouva“ je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (viz. Níže) a na druhé straně dodavatel.

 • Poskytovatel služby – prodávající je fyzická osoba Adéla Dlouhá, s místem podnikání Horní 1479/88. Ostrava PSČ: 700 30, IČ: 04957385, zapsán u Živnostenského úřadu v Ostravě.

 • Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 • Objednatel služby nebo též objednatel – může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je to fyzická či právnická osoba, která užívá služby za jiným účelem než podnikání s těmito službami. Objednatel může být také podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s těmito službami.

 • Příjemce služby nebo též příjemce - je jím buďto přímo objednatel služby nebo třetí osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, a ta s ní projevila souhlas, příp. třetí osoba které příjemce služby svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.

 • Uzavření smlouvy - objednávka objednatele je návrhem na uzavření smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu poskytovatele služeb objednateli s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany poskytovatele služeb); od tohoto okamžiku mezi poskytovatelem a objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti; je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas; dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely - do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela). Souhlasem příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se rozumí souhlas zaslaný při žádosti o rezervaci konkrétního termínu poskytnutí služby. Uplatní-li příjemce dárkový poukaz, má se za to, že příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami projevil souhlas.

 • Službou jsou veškeré služby poskytované Poskytovatelem objednateli nebo příjemci služby za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

 • Dárkový poukaz v peněžní hodnotě - je poukázka na poskytnutí služeb s uvedením peněžní hodnoty opravňující k využití služby dle výběru příjemce služby za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

 • Dárková poukázka na konkrétní službu - je poukázka prokazující oprávnění objednatele nebo příjemce služby využít službu v něm uvedenou za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

 • III. Informace o uzavřené smlouvě a Všeobecných obchodních podmínkách

 • Odesláním objednávky (tj. návrhu na uzavření smlouvy) objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

 • Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách www.adelaid.cz

 • IV. Předmět smlouvy

 • 1. Předmět smluvního vztahu

 • Předmětem smluvního vztahu je závazek poskytovatele služeb zajistit dodání služeb popsaných ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení) a závazek objednatele zaplatit za poskytnutí těchto služeb poskytovateli sjednanou cenu a služby za stanovených podmínek využít. Smluvní vztah vzniká mezi objednatelem služby a poskytovatelem služeb doručením potvrzení objednávky ze strany poskytovatele objednateli (tj. okamžikem uzavření smlouvy).

 • 2. Objednávka

 • Objednávku služeb lze učinit prostřednictvím internetových stánek poskytovatele služeb, telefonicky, osobně (v provozovně poskytovatele služeb uvedené na www.adelaid.cz) nebo e-mailem. Objednávka představuje návrh objednatele na uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude poskytnutí služby uvedené v objednávce, za podmínek v ní a v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedených.

 • Objednán může být dárkový poukaz v peněžní hodnotě sloužící pro libovolný výběr služeb poskytovatele uvedených na www.adelaid.cz nebo dárkový poukaz na konkrétní službu či balíček služeb (masáže, kosmetické služby a další).

 • Při telefonické nebo emailové objednávce obdrží objednatel Všeobecné obchodní podmínky elektronicky na jeho emailovou adresu uvedenou při objednávce; smlouva mezi poskytovatelem služeb a objednatelem je v tomto případě uzavřena zaplacením služby dle čl. V. těchto Všeobecných smluvních podmínek.

 • 3. Dárkové poukázky, dárkové balíčky – jejich předání a převzetí

 • Poskytovatel služeb doručí objednateli nebo třetí osobě, v jejíž prospěch je smlouva sjednána dárkovou poukázku (dárkový poukaz v peněžní hodnotě nebo dárkový poukaz na konkrétní službu – dle objednávky). Místem dodání dárkového poukazu je místo takto označené objednatelem v objednávkovém formuláři či při telefonické objednávce. Za doručení dárkového poukazu příjemci služeb se považuje jeho převzetí příjemcem služeb nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání.

 • Na dárkové poukázce je vždy uvedena peněžní hodnota nebo konkrétní služba vybraná a zaplacena objednatelem. Na dárkové poukázce je vždy uvedena platnost dárkového poukazu a další podmínky, za kterých bude služba realizována s ohledem na jeho charakter, a dále může být uveden bezpečnostní kód dárkového poukazu (tj. číslo přidělené poskytovatelem služeb).

 • 4. Dárkový poukaz, jeho předání a převzetí

 • Dárkové poukázky na služby jsou doručovány objednateli nebo třetí osobě, v jejíž prospěch je smlouva sjednána, v ceninové obálce prostřednictvím České pošty, nebo kurýrní službou nebo mohou být objednatelem vyzvednuty v provozovně Poskytovatele. Místem dodání dárkové poukázky je místo takto označené objednatelem v objednávkovém formuláři či při telefonické objednávce. Za doručení dárkové poukázky příjemci služeb se považuje její převzetí příjemcem služeb nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání.

 • Dárková poukázka může být také doručena v elektronické podobě, pokud si tak Objednatel objedná. Dárková poukázka v elektronické podobě je zasílána ve formátu PDF na emailovou adresu uvedenou Objednatelem. Elektronická dárková poukázka vždy obsahuje vybranou (objednanou) službu a bezpečností kód. Objednatel si na internetových stránkách poskytovatele www.adelaid.cz vybere dárkový poukaz na hodnotu nebo určitou službu, vyplní fakturační údaje a zvolí způsob platby. Spolu s poukázkou je mu po uhrazení objednávky v elektronické podobě také doručena faktura na e-mail uvedený v objednávce. Ve chvíli, kdy je platba za dárkový poukaz uhrazena, je Objednatel o přijaté platbě informován Poskytovatelem a poukaz se tak stává aktivním, tzn. lze po jeho uhrazení službu čerpat.

 • Dárková poukázka – doručení Českou poštou – součástí zásilky je dárkový poukaz, platnost dárkového poukazu a tyto Všeobecné obchodní podmínky.

 • 5. Čerpání objednaných služeb a rezervace

 • Dárkový poukaz lze využít pro čerpání služby v něm uvedené. Má-li klient zájem čerpat na základě dárkového poukazu jinou službu, musí tak informovat předem Poskytovatele – při objednání návštěvy a může si vybrat službu ve stejné nominální hodnotě nebo vyšší a případný rozdíl doplatí na místě. V případě, že si objedná službu v nižší hodnotě, než jakou má jeho dárkový poukaz, tak rozdíl v ceně propadá a není možné si na něj uplatňovat nárok. V případě, že je zákazník držitelem dárkového poukazu v konkrétní peněžní hodnotě, může si vybírat služby dle vlastního výběru až do vyčerpání celkové částky na poukázce uvedené. Dárková poukázka v tomto případě slouží jako kredit pro čerpání služeb.

 • Za nevyčerpané dárkové poukázky nelze požadovat hotovost, slouží k čerpání služeb uvedených na stránkách www.adelaid.cz. Dárkový poukaz je přenosný a jeho platnost lze na základě žádosti (telefonicky, e-mailem nebo při osobní návštěvě) prodloužit.

 • Pro vyloučení pochybností poskytovatel služeb výslovně prohlašuje, že součástí smluvních podmínek smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb není povinnost poskytovatele služeb vyměnit dárkový poukaz s uvedením konkrétní služby nebo dárkový poukaz na konkrétní nominální hodnotu vyměnit za protihodnotu ve formě peněz.

 • Platnost dárkového poukazu je 6 měsíců ode dne, kdy byl dárkový poukaz vystaven a objednán u poskytovatele. Platnost pro využití služby uvedené na dárkové poukázce je na dárkové poukázce uvedena.

 • V případě, že příjemce dárkový poukaz ztratí, ztrácí rovněž nárok na poskytnutí služby. Pokud příjemce dárkového poukazu kontaktuje Poskytovatele ještě před uplynutím platnosti poukazu a požádá o jeho prodloužení, je mu vždy vyhověno a platnost poukazu se prodlužuje o další 3 měsíce. Pokud však příjemce služby o prodloužení platnosti nezažádá nebo službu nevyčerpá ani do nově prodlouženého data, ztrácí příjemce služby nárok na poskytnutí služby bez nároku na vrácení ceny, závazek poskytovatele služeb uplynutím doby platnosti zaniká.

 • Oprávnění využít službu může být převedeno na třetí osobu, přičemž osoba převádějící toto oprávnění je povinna informovat nového oprávněného o právech a povinnostech plynoucích z uzavřené smlouvy. Rezervace termínu a místa využití konkrétní služby musí být sjednána s poskytovatelem služeb tak, aby služba byla využita nejlépe do konce doby platnosti dárkového poukazu nebo do této doby aby byla učiněno prodloužení platnosti poukazu či rezervace (telefonicky, e-mailem či osobně v salonu) a takto objednanou službu je možné čerpat i po datu platnosti dárkového poukazu.

 • Příjemce služby požádá o rezervaci termínu prostřednictvím on-line rezervačního formuláře na stránkách www.adelaid.cz, telefonicky, mailem nebo osobně v provozovně. Poskytovatel služeb se zavazuje nabídnout termín a místo využití služby příjemci služby do 3 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti. Po telefonickém potvrzení nabízeného termínu příjemcem zašle poskytovatel služby příjemci služby závaznou rezervaci, čímž se rezervace stává závaznou.

 • Příjemce služby si může vybrat jednu nebo více služeb a požádat poskytovatele o jejich rezervaci. V případě, že příjemce služeb výběrem služeb překročí peněžní hodnotu uvedenou na dárkové poukázce, bude automaticky upozorněn na povinnost doplatku ceny, po jehož odsouhlasení bude rezervace dokončena. Doplatek ceny za rezervované služby příjemce služeb doplatí na adrese provozovny v okamžiku čerpání dárkového poukazu. Po uhrazení doplatek bude možné službu realizovat.

 • 6. Storno rezervace

 • a) Příjemcem služby:

 • Příjemce služby je oprávněn zrušit rezervaci služby nejpozději 24 hodin před sjednaným termínem poskytnutí služby a sjednat si v rámci doby platnosti dárkového poukazu termín nový.

 • Pokud je rezervace zrušena později (anebo se klient vůbec nedostaví) než v uvedené lhůtě, je příjemce služby oprávněn žádat o novou rezervaci v rámci doby platnosti certifikátu, poskytovatel však může požadovat po klientovi uhradit náklady vynaložené poskytovatelem služeb, v souvislosti s původní rezervací, a to až do výše 15% ceny objednané služby.

 • b) Poskytovatelem služeb:

 • Poskytovatel je oprávněn zrušit rezervaci služby nejpozději 2 hodiny před sjednaným termínem poskytnutí služby. Objednatel má v takovém případě právo sjednat si termín nový. Pokud za této situace nebude možné si zážitek rezervovat v rámci platnosti certifikátu, bude mu poskytovatelem služby doba platnosti certifikátu prodloužena tak, aby mohl být rezervován nejbližší možný termín.

 • Storno rezervace učiněné poskytovatelem později než ve výše uvedené lhůtě, zakládá právo příjemce služby na náhradu škody vzniklé mu v přímé souvislosti se zrušením rezervace (např. náklady na dopravu do místa poskytnutí služby), a to maximálně do výše ceny objednané služby. V tomto případě má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti certifikátu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti certifikátu, tak nejbližší možný termín.

 • Pokud však bude rezervace stornována z důvodu vyšší moci (zejména počasí, pokud má vliv na poskytnutí služby apod.), má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti certifikátu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti certifikátu, tak nejbližší možný termín, nemá však nárok na náhradu škody vzniklé mu v souvislosti se zrušením rezervace.

 • V. Cena a platební podmínky

 • 1. Cena poskytovaných služeb

 • Cena nabízených služeb je vždy uvedena na internetových stránkách poskytovatele služeb. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce služby. Cena neobsahuje sazbu DPH – poskytovatel je neplátce DPH. Cena může být objednatelem služby uhrazena pouze způsoby, které jsou pro jednotlivé služby nabízeny na internetové adrese www.adelaid.cz.

 • Uhrazení ceny za dárkový poukaz je možné hotově při osobním převzetí, kartou pomocí platebního terminálu na provozovně poskytovatele nebo převodem na účet. Akceptujeme také úhradu služeb pomocí karet a šeků od Sodexo, Benefit-Plus, Benefity, Edenred a Unišek. V případě objednávky elektronického dárkového poukazu ve formátu PDF je možné uhradit cenu převodem na účet nebo kartou pomocí platební brány PayU.

 • Platba musí být provedena v českých korunách. V případě úhrady bankovním převodem hradí zákazník veškeré bankovní poplatky, tak aby poskytovateli služeb byla sjednaná cena za služby připsána na jeho účet v plné výši.

 • Je-li cena hrazena poukázkou vystavenou třetí osobou, kterou prodávající přijímá, řídí se doba platnosti poukázky pravidly stanovenými třetí osobou, která poukázku vystavila. Takovéto poukázky není možné měnit za peníze či vracet v penězích rozdíl mezi hodnotou poukázky a cenou objednaného zboží.

 • 2. Cena za dopravu

 • K ceně poskytované služby (viz předcházející odstavec) budou připočteny náklady za doručení dárkové poukázky, stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy.

 • 3. Balné

 • K ceně poskytované služby bude dále připočteno balné ve výši dle aktuálního ceníku na internetových stránkách poskytovatele služeb.

 • 4. Akční slevy

 • Akční slevy na služby není možné kombinovat a/nebo sčítat s jinými slevami nabízenými poskytovatelem. Na dárkové poukazy se žádná ze slev nabízených poskytovatelem služby nevztahuje.

 • VI. Ochrana osobních údajů

 • Osobní údaje objednatele, resp. příjemce těchto služeb potřebné pro komunikaci s těmito osobami, budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy, včetně rezervace služeb (aktivit) nebo jejích změn. Objednatel, příp. příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby plnění smlouvy a dále pro účely vnitřních rozborů a analýz.

 • V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od objednatele, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.

 • Objednatel, případně třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena, má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o zpracování osobních údajů (zákon číslo 110/2019 Sb. v platném znění). Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu poskytovatele služeb. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

 • Poskytovatel služeb vyhodnocuje pro statistické účely informace o užívání internetových stránek www.adelaid.cz (např. počet uživatelů navštěvujících tyto stránky, odkud byl vstup na internetové stránky učiněn). Tyto informace jsou pouze číselné (bez osobních údajů) a budou použity pro potřeby vnitřních rozborů a analýz za účelem zlepšení kvality internetových stránek poskytovatele služeb.

 • Veškeré materiály a informace na stránkách poskytovatele služeb jsou výhradně duševním vlastnictvím této společnosti nebo osob s ním spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu poskytovatele služeb.

 • Internetové stránky poskytovatele služeb mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob; poskytovatel služeb není odpovědný za obsah takových internetových stránek a za služby na nich nabízené.

 • VII. Práva a povinnosti smluvních stran

 • 1. Obecná práva a povinnosti

 • Příjemce služby je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování vybrané služby. Informace o případných omezeních (kontraindikace), které se mohou týkat některých nabízených služeb, jsou uvedeny na internetových stránkách poskytovatele www.adelaid.cz nebo na vyžádání v provozovně poskytovatele. Příjemce služby využívá vybranou službu zcela na svou vlastní odpovědnost.

 • Příjemce služby je povinen dostavit se ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby v čas, který si rezervoval. Při pozdějším příchodu si poskytovatel služeb vyhrazuje právo čas služby zkrátit o dobu, o jakou klient dorazil později.

 • Příjemce služby je povinen dostavit se na místo poskytnutí služby s dárkovým poukazem a poukaz odevzdat poskytovateli služeb (resp. jeho zástupci/ odpovědné osobě) na místě poskytnutí služby. Pokud příjemce nepředloží před poskytnutím služby dárkový poukaz, bude rezervace považována za stornovanou ze strany příjemce služby s důsledky uvedenými v čl. IV. odstavci 6 písm. a) těchto Všeobecných obchodních podmínek; tzn. stejné důsledky, jako když se klient nedostaví.

 • V případě, že příjemce služeb hradí cenu poukázkami vydanými třetími osobami (viz bod V. těchto Všeobecných obchodních podmínek), je povinen tuto poukázku odevzdat pověřené osobě poskytovatele služeb v místě poskytnutí služby, před započetím poskytování služby. Pokud tak neučiní, má poskytovatel služeb, resp. jeho subdodavatel, právo odmítnout poskytnutí služby. Pokud je i přesto služba poskytnuta, je příjemce služby povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů doručit poukázku poskytovateli služeb do jeho sídla anebo cenu služby nejpozději do 14 kalendářních dnů uhradit (na uhrazenou cenu vystaví poskytovatel služeb příjemci fakturu).

 • Objednatel je povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby, pokud je příjemcem služby osoba mladší 15 let, popřípadě zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let, je-li bez jeho doprovodu.

 • Poskytovatel služby se zavazuje prostřednictvím subdodavatele zajistit na místě poskytnutí služby odpovědnou osobu, která proškolí příjemce služby a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění služby.

 • Příjemce služby odpovídá za škody, které způsobí poskytovateli služeb v rámci čerpání služeb z důvodu porušení pokynů odpovědné osoby, se kterými byl seznámen před poskytnutím služby.

 • 2. Práva a povinnosti vztahující se k dárkovému poukazu

 • Příjemce služby je povinen předem nahlásit použití dárkového poukazu poskytovateli služeb (resp. jeho zástupci/odpovědné osobě) v místě poskytnutí služby a odevzdat jej výše uvedeným osobám při úhradě poskytnuté služby. Pokud tak neučiní, nemá nárok na poskytnutí služby.

 • VIII. Odstoupení od smluvního vztahu

 • Poskytovatel služby je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • Z důvodů hrubého porušení povinností příjemce služeb plynoucích z uzavřené smlouvy. V takovém případě má poskytovatel služeb nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy stanovených paušálně jako 15 % z ceny služby.

 • Objednatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • a) V případě hrubého porušení povinností poskytovatele služeb plynoucích z uzavřené smlouvy.
 • b) Objednatel, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se objednatel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit poskytovateli služeb nejpozději do 14. dne od převzetí dárkového poukazu.
 • Objednatel, který je spotřebitel, však nemůže takto odstoupit od smluv v případech stanovených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění).

 • Objednatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby prostřednictvím dárkového poukazu v případech a) a/nebo b).

 • Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu kteroukoli ze smluvních stran musí být učiněno písemnou formou, přičemž písemnou formou se rozumí i emailová forma.

 • Objednatel je při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby prostřednictvím dárkového poukazu, povinen vrátit poskytovateli převzatý dárkový poukaz, jinak je odstoupení neplatné.

 • IX. Reklamace

 • 1. Poskytovatel služeb je povinen příjemci služeb zajistit poskytnutí služeb specifikovaných na dárkovém poukazu v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

 • 2. Nesplní-li poskytovatel služeb své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od skončení poskytování služby. V případě, že poskytnutí služby neproběhlo vůbec, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců plynoucích od prvního dne, kdy měla být služba poskytnuta (kdy mělo být započato s jejím poskytováním).

 • 3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci písemnou formou (přičemž písemnou formou se pro účely smluv uzavíraných mezi poskytovatelem služeb a příjemci služeb rozumí i emailová forma) a je povinen v ní uvést číslo dárkového poukazu a popsat vady poskytnuté služby.

 • 4. Poskytovatel služeb reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace poskytovatel služeb zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma)

 • 5. V případě, že příjemce služeb řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad poskytované služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně poskytovatele služeb, má příjemce služeb právo na vrácení uhrazené ceny služby.

 • 6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 • 7. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 • X. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 • 1. Příjemce služby souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele služeb na elektronickou adresu příjemce služby a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem služeb na elektronickou adresu příjemce služby.

 • 2. Příjemce služby souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na internetové stránce možné provést a závazky poskytovatele služeb z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač příjemce služby, může příjemce služby souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 • XI. Závěrečná ustanovení

 • Fotografie, ilustrace a texty obsažené na internetových stánkách www.adelaid.cz jsou chráněny autorským právem a je zakázáno jakkoli tento obsah kopírovat.

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 11.7. 2020 a ruší předchozí znění VOP včetně jejich součástí, přičemž jsou k dispozici elektronicky na internetových stránkách www.adelaid.cz

Podporujeme platby pomocí:
Copyright © Masážní salón Adelaid. 2022 Všechna práva vyhrazena. Grafické studio EMDESIGN.